IdentifikatioNsfas

För att kunna erbjuda ett verksamhetsanpassat utvecklingsarbete lägger vi stort fokus på förarbetet.  För 100% verksamhetsanpassning behövs 100% datainsamling. Det är kundens beslut om alla delar i datainsamlingen  ska ingå i förarbetet, men för att Hitta Balansen ska kunna garantera ett verksamhetsanpassat arbete med hög kvalité finns dock delar av datainsamlingen som är obligatoriska, dessa är markerade med

Datainsamling

1. Samtal med kund
För att få en bild av kundens behov och sammanställa en verksamhetsanpassad enkät behöver Hitta Balansen träffa kunden en eller flera gånger.

2. Verksamhetsanpassad enkät till alla gruppdeltagare 
En anonym enkät skickas till alla gruppdeltagare. Enkäten innehåller några generella frågor om arbetsmiljö och stress samt verksamhetsspecifika frågor formulerade tillsammans med kunden.

3. Workshop för behovsinventering 
Workshopen fokuserar förutom på de aktuella behoven också på att inspirera och informera arbetsgruppen inför det planerade arbetet.
Workshopen genomförs IRL eller via Zoom.

4. Individuella samtal med alla gruppdeltagare
Samtal/intervjuer med fokus på behovsinventering genomförs för att få ett 100% bakgrundsmaterial.

Analys

Sammanställning/analys av de inhämtade svaren som erhållits från samtal och enkät. 

Verksamhetsanpassning

Utifrån analysen görs ett verksamhetsanpassat åtgärdsförslag för den aktuella
arbetsplatsen.

Åtgärdsförslag

Samtal med kund och presentation av åtgärdsförslaget.

Hitta Balansens förslag utgår från de behov av åtgärder som vi sett under datainsamlingen. Förslaget diskuteras och en överenskommelse görs om fortsatt arbete tillsammans med Hitta Balansen.

Kunden kan välja att ta bort eller lägga till delar i åtgärdsförslaget innan kontrakt om fortsatt arbete skrivs.