implementeringsfas

Överenskommelse om fortsatt arbete

Arbete tillsammans med Hitta Balansen
Hur arbetet tillsammans med Hitta Balansen ska se ut bestäms utifrån den aktuella situationen tillsammans med kund.

Olika möjligheter:

  • Eget fortsatt arbete
  • Eget arbete med stöd av Hitta Balansen
  • Årsabonnemanget ”Steget före” – du som kund får då hjälp av Hitta Balansen med en enkät som delas ut till arbetsgruppen varje kvartal. Samma enkät som användes för kvalitetssäkringen av utvecklingfasen kan användas, eventuellt med önskade tillägg.
    Hitta Balansen sammanställer och analyserar resultatet och presenterar eventuella åtgärdsförslag.   

Åtgärder på individuell eller chefsnivå kan givetvis förlängas vid behov.