vår grund

vårt arbetssätt

Efter att i förarbetet ha identifierat vad som behöver uppmärksammas och arbetas med, är den följande frågan alltid – varför. Att tillsammans med gruppdeltagarna hitta svaret på den frågan, är grunden för att senare kunna komma fram till verksamhetsanpassade åtgärder. Hitta Balansen arbetar mest med workshopserier där innehållet ”specialsys”. Samtal och dialog har en framträdande plats. Vi har en stor verktygslåda som vi använder efter behov.

Vårt fokus finns framför allt i arbetet med hela arbetsgruppen men vid behov finns även möjlighet till individuella lösningar.

proaktivt arbete

Hitta Balansen arbetar med proaktivt arbetsmiljöarbete. Det innebär att lära personalen bli uppmärksamma på varningssignaler som föregår negativ stress och andra olösta frågor på arbetsplatsen. Små problem kan växa sig stora och i värsta fall kan leda till sjukskrivning.

Att arbeta aktivt med att förebygga ohälsa i arbetslivet är både kostnadseffektivt och verksamt. Proaktivt arbetsmiljöarbete stärker också de friskfaktorer som gör arbetsplatsen attraktivare.

Om grupper

Alla arbetsgrupper har sin specialkunskap med sig i bagaget. De har också många andra, ibland outforskade kompetenser som de kan använda för att själva eller tillsammans hantera sin psykosociala arbetsmiljö.

Vi vill ge arbetsgruppen redskap, så att de själva ska känna sig tillräckligt “bra” för att göra skillnad, både hemma och på jobbet

Delaktighet

Delaktighet är en av de viktigaste friskfaktorerna som främjar välmåendet i arbetslivet.

Hitta Balansen arbetar med arbetsgrupper för att öka delaktigheten och självkänslan hos deltagarna. Att vara delaktig innebär att ens idéer och synpunkter ses som betydelsefulla och tas på allvar. Delaktighet innebär också att man blir lyssnad på och får bidra till verksamhetens utveckling.

En medarbetare som känner sig delaktig och inkluderad på sin arbetsplats trivs bättre och gör ett bättre jobb.